Siparis Telefon:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

SETLERiMiZ
 
JAPONCA

 
ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
En Çok Satılanlar
 

JAPONCA YAZMA

JAPONCA YAZMA

Altay dilleri teorisinin kurucusu olan Ramstedt, Japoncanın Altay dilleri ile akrabalığı konusundaki düşüncelerini açıklarken oldukça ihtiyatlı davranmıştır. "A Comparison of the Altaic Languages with Japanese" (Altay dillerinin Japonca ile Karşılaştırılması) adlı yazısında (1924), Ramstedt yalnızca Japoncayı Altay dilleri ile karşılaştırırken uyulması gereken ilkeleri belirtmekle yetinmiş ve pek az sözcük eşitlemesi yapmıştır: Jap. kata "yarım" = Mo. kaita(sun) ay. = Tung. kalta ay. Jap. kataki "katı" sözcüğündeki kata- = Mo. katagu ay. = Tung. kata ay. = Trk. katıg, katı ay. Fakat Ramstedt, Japoncanın tarihi ile ilgili ikinci yazısında bir düzine kadar, Japonca-Altayca eşitleme önermiştir: Jap. hata-ke "tarla" = Ko. pat ay. = Mo. atar ay. = Trk. atız ay. Jap. ha < pa "diş" = Ko. pal "azı dişi" = Tung.(Nanay) paloa ay. (bunlara ayrıca Mo. araga <

arıga "azı dişi" ve Trk. azıg ay. örneklerini de ekleyebiliriz.) Jap. hi <

pi =

po "ateş" = Ko. pıl, pul ay. = Mo. ör "alev" = Trk. ört "alev, ateş" = Tung. huri-, huli- "ısınmak", vb. Ramstedt, bir yandan Korece ile Altayca arasında, öte yandan da Korece ile Japonca arasında bir akrabalık olduğu kanısına varmıştı. O şöyle demişti: "...Japon dili, eğer Altay dilleri ile akraba ise, bu onun Türkçe, Moğolca ya da Tunguzca ile doğrudan akraba olduğu anlamına gelmez. Japonca Proto-Altaycanın, yani Ana Altay dilinin, en eski kaynağı olan dil ile akraba olabilir."

Japoncanın Altay dilleri ile akrabalığı konusunda şüpheci bir davranış içinde olan Ramstedt'in Japoncanın Malay-Polinezya dilleri arasında akraba olabileceği yolundaki görüş karşısında aynı şüpheci davranışı göstermemiş olması ilginçtir. Ramstedt Japonca'nın Malay-Polinezya dilleri ile akrabalığı teorisine kesin olarak karşı çıkmıştır.

A-Şahıs Zamirleri

Watashi: Ben Watashi-tachi: Biz

 

Anata: Sen Anata gata : Siz

Kare: O (Erkek) Kare-ra : Onlar

Kanojo: O (Bayan) 

Aşağıdaki zamirlere de rastlayabilirsiniz:

Ware : Ben

Boku: Ben (erkekler kullanır)

Kimi: Sen (erkekler kullanır)

Warera: Biz

Wareware: Biz 

B-İşaret Zamirleri

Kore: Bu (Konuşmacıya yakın)

Sore: Şu (Dinleyiciye yakın)

Are : O (Her ikisine uzak) 

İşaret sıfatları işaret zamirlerinden farklıdır: Kono (bu), Sono (şu), Ano (o). 

2-は Wa edatı 

Japonca cümlelerde özneden hemen sonra gelir ve cümlenin konusunu belirleyici-

dir. Türkçe karşılığı yoktur. Yazıda Hiragana ha ile gösterilir. 

3- Desu eylemi

Japonca Desu, Türkçe "-yım, -sın, -dır, -yız, -sınız, -dırlar" eklerinin

karşılığı gibidir.

Özne + wa + ad/sıfat + desu. 

私はトルコ人です。

Watashi wa Toruko-jin desu.

Ben Türk'üm. 

Olumsuz cümlede desu yerine ではありません 'dewa arimasen' veya

じゃありません 'ja arimasen' kullanılır. 

私は学生ではありません。

Watashi wa gakusei dewa arimasen.

私は学生じゃありません。

Watashi wa gakusei ja arimasen.

Ben öğrenci değilim. 

Geçmiş zamanda ise でした 'deshita' kullanılır. Türkçe "idim, idin, idi, idik, idiniz, idiler" gibi bir anlamı vardır. 

私は先生でした。

Watashi wa sensei deshita.

Ben öğretmendim. 

Geçmiş zamanda olumsuz cümlelerde ではありませんでした 'dewa arimasen deshita' veya

じゃありませんでした 'ja arimasen deshita' şeklindeki yapı kullanılır. 

私は先生ではありませんでした。

Watashi wa sensei dewa arimasen deshita.

私は先生じゃありませんでした。

Watashi wa sensei ja arimasen deshita.

Ben öğretmen değildim. 

4-Edatlar

Japonca'da Türkçe'deki isim çekim eklerine benzer fonksiyonda kullanılan edat
ların başlıcaları şunlardır: 


へ e : -a, -e, -ya, -ye

に ni: -a, -e, -ya, -ye; -da, -de, -ta, -te

で de: -da, -de, -ta, -te

の no: -(n)ın, -(n)in, -(n)un, -(n)ün

を o : Nesneyi belirtir. Türkçe -ı, -i, -yı, -yi ekine yakındır.

が ga: yalın hali belirtme takısı.

から kara: -den, -dan, -ten, -tan

より yori: -den, -dan, -ten, -tan (kıyas)

の他に no hoka ni: -den başka

以来 irai: -den beri

の為に no tame ni: -den dolayı

の前に no mae ni: -den önce

の前で no mae de: -den önce

の方へ no hoo e: -e doğru

によれば ni yoreba: -e göre

迄 made: -e kadar

の代わり no kawari ni: -in yerine

無しで nashi de: -sız, -siz, -suz, -süz

の下に no shita ni: -in altına; -in altında

の間に no aida ni: -in arasında, -in aralarında

の後に no ato ni: -in ardından

の後ろに no ushiro ni: -in arkasında

周り no mawari ni: -in etrafında 

Doko e : Nereye

Toruko de: Türkiye'de

Koko ni : Buraya; burada 

Anata o aishite-imasu.

Seni seviyorum. vs. 

Watashi no: Benim

Anata no : Senin

Kare no : Onun

Kanojo no : Onun

vs. 

ka: Sorularda kullanılan edattır. Kullanılış şekli soru işareti gibidir. Yani 
her cümlenin sonunda bulunur. Fiillerde kibar biçimde de bu böyledir. Ancak

arkadaşlar arasında kullanılan günlük konuşma dilinde, fiilden sonra no desu ka şeklindeki yapı kullanılır. 


Anata wa Nihon-jin desu ka Siz Japon musunuz

Kare wa kimasu ka O gelir mi O gelecek mi

Anata wa itsu kita no desu ka Sen ne zaman geldin 

5-Fiiller

Japonca fiillerin şu şekilleri bulunur: 

A-Sözlük biçimi: Fiilin sözlüklerde bulunan biçimidir. Arkadaşlar arasında

kullanılan günlük konuşma dilinde geniş ve gelecek zamanı ifade eder:

Watashi wa kuru. Ben gelirim. Ben geleceğim.

Sözlük biçimine koto, mono ve hito getirilerek isim-fiil yapılır:

kurasu-koto: yaşamak,

nakunaru-mono: kaybolan, kurasu-hito: yaşayan.

Buradaki mono bir nesne için, hito ise bir insan için kullanılır. 

B-nai biçimi: Arkadaşlar arasında kullanılan günlük konuşma dilinde, geniş ve gelecek zamanın olumsuz şeklidir: 

Watashi wa konai. Ben gelmem. Ben gelmeyeceğim. 

Arkadaşlar arasında kullanılan günlük konuşma dilinde, olumsuz emir şekli olarak

nai biçimi + de kullanılır:

ikanai! gitme! 

C-ta biçimi: Arkadaşlar arasında kullanılan günlük konuşma dilinde geçmiş

zaman şeklidir.

Watashi wa itta. Ben gittim.

D-masu biçimi: Kibar dilde geniş ve gelecek zaman şeklidir.

Watashi wa kimasu. Ben gelirim. Ben geleceğim.

E-masen biçimi: masu biçiminin olumsuzudur.

Watashi wa kimasen. Ben gelmem. Ben gelmeyeceğim.

Kibar dilde geçmiş zaman olumsuzda masen biçimi + deshita kullanılır.

Watashi wa kimasen deshita. Ben gelmedim.

F-mashita biçimi: Kibar dilde geçmiş zaman biçimidir.

Watashi wa kimashita. Ben geldim.

G-te biçimi: Emirlerde kullanılır.

itte! git!

Emir şekline kudasai getirilerek kibarlaştırılır.

Kibar dilde şimdiki zaman olumlu şekli için te biçimi + imasu, olumsuz

şekli için ise te biçimi + imasen kullanılır. 

Watashi wa itte imasu. Ben gidiyorum.

Watashi wa itte imasen. Ben gitmiyorum. 

Fiillerin başka şekilleri de vardır. Aşağıda iku gitmek fiilinin çeşitli

şekilleri bulunmaktadır:

ikanai: gitmez- (samimi)

ikanakatta: gitmedi- (samimi)

ikanai de! : gitme! (samimi)

ikanai de kudasai!: gitmeyin! (kibar)

ikanakereba naranai: gitmek zorunda- (samimi)

ikanakereba narimasen: gitmek zorunda- (kibar)

ikanakereba nakute (mo) ii (desu): gitmek zorunda değil- 

ikimasu: gider- (kibar)

ikimasen: gitmez- (kibar)

ikimashita: gitti- (kibar)

ikimasen deshita: gitmedi- (kibar)

ikimashoo: gidelim

ikitai: gitmek istiyor-

ikitaku nai: gitmek istemiyor- (samimi)

ikitaku arimasen: gitmek istemiyor- (kibar)

ikitakatta: gitmek istedi-

ikitaku nakatta: gitmek istemedi- (samimi)

ikitaku arimasen deshita: gitmek istemedi- (kibar)

iki nagara: giderek 

iku: gider- (samimi)

iku rashii: gidermiş-

iku soo desu: gidermiş-

iku deshoo: gidecek-

iku koto: gitmek, gitme(si)

iku koto ga dekiru: gidebilir- (yeterlilik-samimi)

iku koto ga dekimasu: gidebilir- (yeterlilik-kibar)

iku kamo shirenai: gidebilir- (ihtimal-samimi)

iku kamo shiremasen: gidebilir- (ihtimal-kibar)

iku ni chigai nai: gitse gerek (samimi)

iku toki: giderken

iku hito: giden (kişi)

iku ni chigai arimasen: gitse gerek (kibar)

iku hoo ga ii (desu): gitmek daha iyi

iku hazu datta: gidecekti- (samimi)

iku hazu deshita: gidecekti- (kibar)

iku ya inaya: gider gitmez

iku to: gidince

iku tame ni: gitmek için

iku mae ni: gitmeden önce

iku naraba: giderse- 

itta rashii: gitmiş-

itta soo desu: gitmiş-

itta toki: gittiği zaman

itta naraba naa!: keşke gitse!

itta ra naa!: keşke gitse!

itta naraba yokatta noni!: keşke gitseydin(iz)!

itta ra yokatta noni!: keşke gitseydin(iz)!

itta naraba yokatta naa!: keşke gitseydim/gitseydik!

itta ra yokatta naa!: keşke gitseydim/gitseydik! 

itte!: git! (samimi)

itte kudasai!: gidin! (kibar)

itte kudasaimasen ka: gider misin(iz) (rica)

itte: gidip

itte wa naranai: gitmemeli- (samimi)

itte wa narimasen: gitmemeli- (kibar)

itte mo ii desu ka: gidebilir miyim (müsaade)

itte mo ii desu: gidebilirsin. (müsaade)

itte wa ikaga desu ka: gider misin(iz) (önerme)

itte mo: gitsin, gitse de 

ike! git! (kaba)

ikuna! gitme! (kaba)

Japonca yazma derslerimizin tamamını dinlemek ve konusunda uzman hocalardan japonca eğitimi almak istiyorsanız , japonca eğitim setimizi incelemenizi tavsiye ederiz.


Facebook'ta Payla